Site Loader

PRIVACY STATEMENT (AVG)

Privacybeleid bij Fysiotherapiepraktijk Hier!

Wij van Fysiotherapiepraktijk Hier! hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we helderheid en transparantie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn wij als Fysiotherapiepraktijk Hier! verantwoordelijk.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Fysiotherapiepraktijk Hier! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Fysiotherapiepraktijk Hier! zal:

 • Jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • Jouw persoonsgegevens beperkt gebruiken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden* waarvoor ze worden verwerkt.
 • Om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen indien dit nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering indien dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens.

Onder doeleinden verstaan wij bijvoorbeeld: overleg met jouw huisarts en/of specialist over het behandeltraject.

 

Informatie verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Fysiotherapiepraktijk Hier! zal de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is zoals bijvoorbeeld de politie, in het kader van een onderzoek, (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Dan zijn wij verplicht onze medewerking te verlenen en dienen dan deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij jouw schriftelijke toestemming hebben.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (tot 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke verantwoordelijke.


Bewaartermijn

Fysiotherapiepraktijk Hier! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Fysiotherapiepraktijk Hier! van jouw gegevens kennis kunnen nemen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van en rechten omtrent jouw persoonsgegevens.

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om jouw legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Delen: